Ποινικό δίκαιο

Το πρώτο βήμα που επιβάλλεται να κάνει ένα ατόμο το οποίο εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιο έγκλημα είναι να αποταθεί σε ένα δικηγόρο που ειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο για να του παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε σχέση με τα δικαιώματα του, και για να του εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα αυτά θα προστατευτούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα δικηγόρο για να τον διαφωτίσει σε σχέση με την διαδικάσια που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση του, απο την Αστυνομία και το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κύπρου, ‘Αρθρο 17 , τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν:

  • το δικαίωμα για ενημέρωση, σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή, σε σχέση με την φύση και τους λόγους για τους οποίους προέκυψε κατηγορία εναντίον σας.
  • να δίδεται επαρκής χρόνος και διευκολύνσεις για την προετοιμασιά της υπεράσπισης.
  • να μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας αυτοπροσώπως η μέσω δικήγορου, εάν έχετε δικηγόρο. Στην περίπτωση που είναι ανεπαρκή τα μέσα για να συντηρηθούν τα νομικά έξοδα πρέπει να παράσχεται δωρέαν νομική υποστήριξη.
  • να εξετάσετε ή να έχεται εξετάσει μάρτυρες εναντίον σας και να εξασφαλισθεί η παρουσία και η εξέταση μαρτύρων για λογαριασμό σας, με τις ίδιες προϋποθέσεις υπό τις οποίες εξετάστηκαν οι μάρτυρες εναντίον σας.
  • να παρασχεθεί δωρεάν βοήθεια διερμηνέα εάν δεν κατανοήτε η δεν ομιλήτε την γλώσσα που χρησιμοποιήται στο Δικαστήριο.

Ιδιέταιρη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δεύτερο σημείο πιο πάνω. Στην περίπτωση που έχετε κατηγορηθεί για ένα έγκλημα, η προετοίμασια μιας εμπεριστατωμένης υπεράσπισης θα εξαρτιθεί απο το κατα πόσο σας δόθηκε ο χρόνος και η δυνατότητα για την προετοιμασία της υπεράσπισης αυτής. Με βάση το Συντάγματα της Κύπρου, ‘Αρθρο 12, είναι αποδεκτό και αναντίρρητο γεγονός ότι «κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ένα αδίκημα τεκμαίρεται αθώο μέχρι αποδείξεως της ενοχής του σύμφωνα με το νόμο». Αυτό χρίζει ιδιέταιρης σημασίας, διότι αν ικανοποιηθεί το δικαστήριο, μέσα από την υπεράσπισή σας, ότι δεν είστε ένοχος για το εν λόγω έγκλημα, η ποινή φυλάκισης ή / και το πρόστιμο θα έχει αποφεχθεί. Εάν ωστόσο είστε ένοχος αλλά έχετε παρουσιάσει μια καλά δομημένη υπεράσπιση θα έχει επιτευχθεί ο μετριασμός της ποινής σας.

Εάν χρείαζεσται περαιτέρω καθοδήγηση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.